Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
– Groentenuitoss.nl, de rechtspersoon Fourama VOF, gevestigd aan Galliërshof 30, 5349 BV te Oss, ingeschreven onder KvK-nummer 77423518.
– Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van diensten van groentenuitoss.nl en opdrachten en orders via deze internetsite doorgeeft en op deze manier een overeenkomst aangaat met Groentenuitoss.nl.
– Begunstigde: De persoon of het bedrijf die of dat een bestelling ontvangt die bij Groentenuitoss.nl is besteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Groentenuitoss.nl aangegaan met derden via www.groentenuitoss.nl. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen in de webshop op www.groentenuitoss.nl en het uitvoeren van de betaling, accepteert de klant de algemene voorwaarden. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten 
Alle door of namens Groentenuitoss.nl in dag- of weekbladen, via e-mail, internet, of in sociale media gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Groentenuitoss.nl op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht 

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Groentenuitoss.nl dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Groentenuitoss.nl kan in geval van overmacht – na overleg met de klant – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. 
Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: 
– te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, 
– belemmerende maatregelen van overheidswege, 
– geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, — rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen, 
– geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van – of werkstakingen of uitsluiting in – Groentenuitoss.nl of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken, 
– storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren.

Artikel 5 Levering 
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van Groentenuitoss.nl, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt op risico van de Groentenuitoss.nl.
2. Vanaf het eerste moment van levering op het adres van begunstigde, komt het risico voor afnemer. Begunstigde moet zorgdragen dat op afgesproken moment de bestelling door Groentenuitoss.nl aan begunstigde overgedragen kan worden. Indien bestelling niet overgedragen kan worden, wordt de bestelling op het adres van begunstigde achtergelaten.
3. Direct na ontvangst dient begunstigde de producten volgens het bewaaradvies te verwerken of op te slaan.
4. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Groentenuitoss.nl zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Groentenuitoss.nl opzet of grove schuld te verwijten valt. 
5. Overeengekomen leveringstijden zullen door Groentenuitoss.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Groentenuitoss.nl niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. 
6. Groentenuitoss.nl behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Groentenuitoss.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren. 
7. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat bestelling niet op eerste moment bij de begunstigde afgeleverd c.q. achtergelaten kon worden, geeft dit geen recht op nieuwe levering (op een ander adres). Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren dat begunstigde in staat is de bestelling aan te nemen.

Artikel 6 Betaling 
1. U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site: 
    – met iDEAL 
    – op rekening wanneer u als bedrijf een geautoriseerde bedrijfsaccount hebt, 
      de betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en 
      zonder schuldvergelijking. 
2. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Groentenuitoss.nl het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de klant in verzuim is, onverminderd de aan Groentenuitoss.nl verder toekomende rechten. 
3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan klant, geschieden direct op het bankrekening nummer van Groentenuitoss.nl . 
4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling of stornering van betaling, komen voor rekening van de klant alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Groentenuitoss.nl in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het order bedrag met een minimum van 50 euro, dit alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 Eigendom 
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Groentenuitoss.nl totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten en garantie1. Groentenuitoss.nl hanteert 100% garantie op smaak en kwaliteit van het product. Voorwaarde is dat producten direct na het aannemen van de bestelling volgens het bewaaradvies worden bewaard.
2. Bezorg- of verzendkosten, betalingskosten en andere kosten vallen niet onder de garantieregeling.
3. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende groente- en fruitproducten en andere producten. 
4. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na aflevering door Groentenuitoss.nl per e-mail te worden gemeld aan Groentenuitoss.nl . Er dient een foto van het zichtbare gebrek te worden meegezonden.
5. Ingeval aan alle voorwaarden is voldaan, heeft afnemer recht op een nieuw product middels een kortingscode of geld terug door bijschrijving op het rekeningnummer waarmee bestelling betaald is. 
Groentenuitoss.nl bepaalt welke oplossing toegepast wordt.
6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren. 
7. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9 Toepasselijk recht 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. 
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing. 
3. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden. 
4. Alle geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Groentenuitoss.nl en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Groentenuitoss.nl gevestigd is.

Artikel 10 Persoonsgegevens 
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Wij gebruiken uw gegevens voor klantgerichte marketing van Groentenuitoss.nl.
2. Ons privacy statement is van toepassing.